Gewone veldbies

Luzula campestris

Beschrijving: 

Wanneer deze soort veel voorkomt in je grasland of gazon heb je meestal een vrij droog en matig voedselarm grasland. Dit is een goed teken want dan is je hooiland, bloemenweide voedselarm genoeg voor andere hooilandbloemen.

Habitat: 

Gewone veldbies is een soort van droge tot vochtige, schrale graslanden. De soort prefereert zowel kalkrijke als kalkarme zandgronden, maar gedijt ook op zandleem en leem (steilkantjes, holle wegen enz.). Gewone veldbies groeit zowel in frequent gemaaide (bv. gazons) als in begraasde graslanden. De soort heeft een voorkeur voor kortgrazige vegetaties. In hoog opgaande vegetaties verdwijnt ze spoedig.