Tweenervige zegge

Carex binervis

Habitat: 

Tweenervige zegge is een soort van natte en vochtige heide- terreinen en heischrale graslanden. Behalve in kleine relictheiden of recent door natuurontwikkeling tot stand gebrachte open heidebegroeiingen, groeit ze in beboste heidegebieden veelal langs lichtrijke paden, in bermen, langs greppelranden en op kapvlakten .