Hondsviooltje

Viola canina

Habitat: 

Hondsviooltje is een soort van grazige vegetaties op vochtige tot droge, zwak zure bodems. Ze groeit vooral op voedselarme zand- en veengronden. In de Duinen groeit de soort vooral in vochtige duingraslanden met een goed ontwikkelde humuslaag of in laag kruipwilgstruweel. Merkwaardig genoeg komt ze ook op een aantal plaatsen in de helmduinen voor als pionier. In het binnenland groeit hondsviooltje in heischrale, zwakzure graslanden samen met soorten als borstelgras, tandjesgras, tormentil en liggende vleugeltjesbloem.