Heidekartelblad

Pedicularis sylvatica

Habitat: 

Heidekartelblad is een soort van vochtige en schrale heiden. De soort verkiest licht humeuze tot veenachtige en leemhoudende, zure, voedselarme zandgronden. Daardoor wordt heidekartelblad in het heidelandschap vooral aangetroffen in heischrale graslanden en andere grazige, ijle en lage begroeiingen langs paadjes en in bermen. De soort is ook te vinden in beekdalen in het uiterst zeldzame blauwgrasland. De soort staat op plaatsen met een ondiepe grondwatertafel, maar de standplaatsen zelf komen zelden onder water.