Natuurstreefbeeld: Vochtige kalkrijke duinvalleien (2190_mp)

Beschrijving: 

Vochtige duinvalleien kunnen ontstaan op twee manieren. In eerste instantie betreft het ‘primaire’ duinvalleien. Deze ontstaan door ontzilting van strandvlakten die afgesloten worden van de zee na het ontstaan van een nieuwe duinengordel of een zeedijk. In Vlaanderen betreft het meestal ‘secundaire’ duinvalleien, ontstaan in grotere duincomplexen door het uitstuiven van het zand tot op het niveau van het zoete grondwater. Onder invloed van seizoenale fluctuaties in het grondwaterpeil kunnen tijdelijke tot semi-permanente duinplassen en poelen ontstaan.

Natuurbeheer: 

Het extern beheer streeft naar het beschermen tegen verdroging, eutrofiëring en intensieve recreatie. De ontwikkeling van duinpanvegetaties, na het pionierstadium, vraagt een actief maai- of begrazingsbeheer.

Bedreigingen: 

  • Verstruweling, voornamelijk met Duindoorn, of verbossing met wilgen en/of berken.
  • Verruiging met Gewoon struisriet, Hennegras en ruigtekruiden.
  • Verdroging door waterwinning en polderdrainage.
  • Versnippering en fixatie van de duinen leiden tot vermindering van natuurlijke verstuiving en verminderen de kans op vorming van nieuwe duinvalleien.
  • Intensieve betreding (recreatie).
  • Eutrofiëring.
  • Beschaduwing van duinpoelen.