Dwergbloem

Centunculus minimus

Habitat: 

Dwergbloem is een minuscuul eenjarig plantje dat gedijt in pioniersvegetaties op natte tot vochtige, voedselarme, zwak zure bodems. De soort groeit vooral op zandige bodems. Ze groeit niet op grote, open, nieuwe pioniersterreinen en verkiest in de plaats daarvan eerder kleine open plekken in schrale, grazige vegetaties, bijvoorbeeld in natte tot vochtige duinpannen of in heischrale graslanden. Vroeger werd ze ook gevonden op de bodem van droogvallende visvijvers (Limburg), op vochtige zandwegen en in vochtige graanakkers.