BWK: Vochtig grasland gedomineerd door russen (hj)

BWK-codes: hj

Deze karteringseenheid is gebruikt voor door pitrus of zeegroene rus gedomineerde vegetaties. Meestal zijn het matig voedselrijke laaggelegen permanente weilanden waarin deze soorten aspectbepalend zijn. Het dominant voorkomen ervan is vaak een gevolg van wijzigingen in de waterhuishouding of van voedselaanrijking. Wanneer er plaatselijk indicatieve soorten van andere karteringseenheden aanwezig zijn, is dit weergegeven met een complex. Van zodra de indicatieve soorten van een andere karteringseenheid het aspect bepalen, is geopteerd voor deze karteringseenheid, al dan niet met toevoeging van hj.