Galigaan

Cladium mariscus

Habitat: 

Galigaan groeit in voedselarme tot matig voedselrijke moerassen en verlandingszones met basenrijk water. In zure venen kan de soort enkel groeien op plaatsen met mineraalrijke kwel, zoals in het noorden van de Kempen waar kalkrijk Maaswater via diverse kanalen in de zure, voedselarme vennen insijpelt. In de Duinen groeit ze in duinpannen en op moerassige plaatsen op de duin-polderovergang. Er is echter nog slechts een kleine relictpopulatie over. Galigaan is bestand tegen zwak brak water. De soort groeit optimaal op plaatsen die het grootste deel van het jaar onder water staan, maar kan na verdroging van de standplaatsen nog zeer lang standhouden.