Zomprus

Juncus articulatus

Habitat: 

Zomprus is een vrij onopvallende soort met vrij brede amplitude die groeit in tal van oever- en verlandingsvegetaties, vooral onder tamelijk voedselrijke omstandigheden. In de eerste plaats is het een landplant, die echter goed overstroming kan verdragen. De soort komt vooral voor langs beweide oevers van sloten en veedrinkpoelen, in vochtige tot zompige graslanden, duinvalleien, greppels, uitgravingen enz. De soort groeit op allerlei bodemtypes.