Mannagras

Glyceria fluitans

Habitat: 

Op basis van het herbarium blijkt mannagras occasioneel verward te worden met de andere vlotgrassoorten, vooral met getand vlotgras, maar ook, en vermoedelijk relatief frequent, met de bastaard tussen mannagras en stomp vlotgras (= Glyceria x pedicellata F. Townsend). Deze laatste is op het terrein meestal niet onderscheiden, maar her en der werden wel herbariumspecimens van dit taxon ingezameld. Mannagras is een soort van ondiepe verlandingszones en moerassige laagten. Ze komt voor op de oevers van poelen, greppels, sloten, beken, rivieren, kanalen enz. Ze kan vanuit de oever diep in het water doordringen (met vlottende bladeren) of vanuit ondiepe plaatsen in de bedding van stromende wateren geïsoleerde eilandjes in het water vormen. Mannagras groeit zowel in stilstaand als redelijk snel stromend water en verdraagt sterk verontreinigd en zeer voedselrijk water. De meeste groeiplaatsen staan op een of andere wijze in contact met water, maar ook zomerdroogtes worden verdragen. Mannagras is een sterke verlander, die dichte, verstikkende populaties kan vormen.