Egelboterbloem

Ranunculus flammula

Beschrijving: 

Zoals de meeste boterbloemen heeft de Egelboterbloem 5 gele vetachtig uitziende kroonbladeren en veel meeldraden. Het is vooral aan het langwerpig ovaal weinig tot niet getand blad dat je Egelboterbloem kan herkennen. De meeste andere boterbloemen hebben een samengesteld of diep ingesneden blad.

Verwarring mogelijk met

Er zijn geen andere boterbloemen die veel lijken op Egelboterbloem. De enige andere gele boterbloem met langwerpig ovale bladeren is de Grote boterbloem maar deze soort is veel groter zowel wat bladeren betreft als de bloem. Andere gele boterbloemen hebben diep ingesneden of samengestelde bladeren.

Beheer: 

Specifiek het beheer afstellen voor Egelboterbloem is niet nodig. Het maaien en afvoeren van het maaisel in vochtige hooilanden en ruigtes is een goed beheer voor deze soort.

Een toename van Egelboterbloem kan duiden op vernatting van natuurstreefbeelden zoals glanshaverhooiland (6510_hu), kamgraslanden (rbbkam) en dotterbloemrgrasland (rbbhc). Maar het is ook een trajectsoort voor vochtige natuurstreefbeelden zoals  zilverschoongrasland (rbbzil) en moerasspirearuigte (rbbhf). Bij natuurherstel is het verschijnen van Egelboterbloem dus geen negatieve evolutie. Een sterke toename van de soort vraagt wel aandacht van de beheerder omdat het terrein dan mogelijks aan het vernatten is.

Habitat: 

Egelboterbloem is een soort van sterk zure tot neutrale bodems of wateren. Ze staat vooral op voedselarme veen-, zanden zandleembodems. Egelboterbloem gedijt zowel onder begrazingsbeheer als hooibeheer. Bij het wegvallen van het beheer is het vaak een van de laatste relictplanten van natte, zure milieus. Vermoedelijk speelt de grote zaadvoorraad in de bodem een belangrijke rol in het lang standhouden in een ongunstiger wordend milieu.