Natuurstreefbeeld: Kamgrasland (rbbkam)

Kamgrasland of Kamgrasweide is een permanent begraasd grasland (vooral door runderen) op voedselrijkere bodem met als opvallende soort Kamgras. Aangezien Kamgras nu (bijna) niet meer wordt ingezaaid is zijn voorkomen in landbouwgraslanden sterk verminderd, maar zeldzaam is het (nog) niet. De Kamgrasweide is dan ook typisch voorkomend in historisch permanent grasland dat niet recent omgeploegd werd. Andere kenmerkende soorten zijn Veldgerst, Madeliefje, Gewone brunel, Gewoon timotheegras en  Tijmereprijs. Naast deze kenmerkende soorten komen er heel wat andere soorten voor welke je ook vindt in andere graslandtypes. Het gaat dan over soorten als Pinksterbloem, Gewoon reukgras, Smalle weegbree, Rode klaver en Gewoon biggenkruid. Op vochtigere bodems vind je soorten als Grote vossenstaart, Moerasrolklaver, Echte koekoeksbloem en Biezenknoppen. Kamgraslanden hebben vooral soorten gemeen met de Glanshaverhooilanden, de vochtigere hebben ook soorten van de Dotterbloemgraslanden. Kalkrijke kamgraslanden zijn soortenrijker, maar deze graslanden zijn een ander natuurstreefbeeld.