Echte koekoeksbloem

Lychnis flos-cuculi

Habitat: 

Echte koekoeksbloem is een soort van natte graslanden op matig voedselrijke bodems. Ze staat bij voorkeur in hooilanden, vaak samen met tweerijige zegge en dotterbloem. De soort gedijt op zand, leem en klei, maar ontbreekt grotendeels op zware zeeklei. In zeekleigebieden komt ze hoofdzakelijk voor op venige plaatsen. Echte koekoeksbloem is een grondwaterafhankelijke soort.