Duingentiaan

Gentianella uliginosa

Habitat: 

Duingentiaan komt voor in natte, kalkrijke duinvalleien en vochtige duingraslanden. De soort groeit vooral in gemaaide of kortbegraasde vegetaties. Ze verkiest een licht humeuze bodem. In jonge pioniersvegetaties ontbreekt ze.