BWK: Duinpanvegetatie van kalkrijke, vochtige milieus (mp)

BWK-codes: mp

Hieronder vallen pioniersvegetaties en lage tot middelhoge vegetaties in vochtige tot natte duinpannen. Ook laagblijvende kruipwilgstruwelen met indicatieve soorten van duinpannen zijn als mp gekarteerd.