BWK: Duinpanvegetatie van kalkrijke, vochtige milieus (mp)

BWK-codes: 
mp

Beschrijving: 

Hieronder vallen pioniersvegetaties en lage tot middelhoge vegetaties in vochtige tot natte duinpannen. Ook laagblijvende kruipwilgstruwelen met indicatieve soorten van duinpannen zijn als mp gekarteerd.

heeft als kenmerkende soort
Gentianella uliginosa