Bosorchis

Dactylorhiza fuchsii

Habitat: 

Het aantal vindplaatsen van bosorchis is in de recentste karteringsperiode heel sterk toegenomen in vergelijking met de eerste kartering en de historische waarnemingen van voor 1939. Dat is te verklaren door het feit dat de bosorchis pas in de eerste editie van de 'Flore de la Belgique' (DE LANGHE et al. 1967) als aparte ondersoort onderscheiden werd van de zeer sterk gelijkende gevlekte orchis en pas vanaf 1983 (DE LANGHE et al. 1983) als aparte soort werd beschouwd. Bijna alle oudere waarnemingen van bosorchis zijn daardoor onder gevlekte orchis weergegeven. Bosorchis komt bij voorkeur voor op beschaduwde plaatsen op humusrijke, leemachtige of kalkhoudende grond op lichte plekken in het bos, in bosranden of onder struweel. Als soort van halfschaduw worden standplaatsen in de volle zon meestal gemeden. Toch kan ze ook in kalkgraslanden aangetroffen worden, op kalkrijke, enigszins lemige, iets vochtige bodems. Vooral de overgangszone tussen kalkgrasland en eiken-haagbeukenbos wordt op prijs gesteld. De soort vormt vaak grote populaties na herbebossing.