Ruw walstro

Galium uliginosum

Habitat: 

Ruw walstro is een iets kieskeurigere soort dan moeraswalstro. Ze gedijt enkel in grazige en moerasvegetaties op natte, voedselarme tot matig voedselrijke bodems. Ze groeit zowel op zwak zure als op basische standplaatsen. Vaak komen moeraswalstro en ruw walstro in dezelfde vegetaties voor.