Borstelbies

Isolepis setacea

Habitat: 

Borstelbies is een pionier van sterk door de mens vergraven of door natuurlijke omstandigheden verstoorde bodems. Het is een lichtminnende soort van vochtige tot natte, zandige tot zandlemige, kleiige of venige, matig zure en gewoonlijk tamelijk stikstofarme bodems. Ze kan massaal opduiken op kapvlakten op vochtige, open plaatsen met ietwat gecompacteerde bodem, vooral langs sleepsporen of in sporen van de bosbouwmachines.

Borstelbies groeit ook op droogvallende oevers van vennen, ontginningsputten van zand, klei en grind, pas afgegraven vijvers en aan de rand van duinpannen. Verder gedijt het plantje ook in open vegetaties op de wand van greppels, sloten en beken. Andere groeiplaatsen zijn onder meer veepaadjes of kapotgetrapte plekjes in niet te voedselrijke natte graslanden en plagpekken in heiden. Ten slotte kan men borstelbies wel eens aantreffen in pioniersvegetaties op opgespoten terreinen. In al die situaties treedt de soort meestal onbestendig op, gebruikmakend van een grote zaadbank om ongunstige periodes door te komen.