Zomerbitterling

Blackstonia perfoliata

Habitat: 

Zomerbitterling is een pionier van zandige, kalkrijke bodems op natte tot vochtige plaatsen. Oorspronkelijk kwam zomerbitterling vooral in duinvalleien voor, maar tegenwoordig overtreffen de populaties op met kalkrijk zand opgespoten terreinen vele malen de populaties in de kustduinen. Op opgespoten terreinen staat zomerbitterling in ijle duinrietvegetaties samen met gewoon duizendguldenkruid en soms ook met moeraswespenorchis.