Bleekgele droogbloem

Gnaphalium luteoalbum

Habitat: 

Bleekgele droogbloem groeit in natte tot vochtige pioniersvegetaties op matig voedselarme tot voedselarme, basische bodems. Karakteristiek zijn allerlei laagten die in de winter onder water staan en in de zomer droogvallen, zoals jonge duinpannen, ondiepe vijvers en iets mineraalrijke vennen, voedselarme, zandige vijveroevers en natte plaatsen op opgespoten terreinen.