Geelhartje

Linum catharticum

Habitat: 

Geelhartje is een soort van open graslanden op natte tot vochtige, voedselarme, meestal basische, maar soms ook zwakzure bodems. Ze komt voor in natte duinpannen, vochtige duingraslanden, op krijthellingen, maar eveneens op open plekken in kalkmoerasgebieden en oevers van vennen onder invloed van basenrijke kwel. In Wallonië komt ze ook voor in open graslanden op droge rotsige kalkhellingen.