Drienervige zegge

Carex trinervis

Habitat: 

Drienervige zegge is een soort van natte tot vochtige pioniers- vegetaties en graslanden in de Duinen. De soort kiemt op natte, open plaatsen, maar kan lang standhouden in gesloten vegetaties. Alhoewel drienervige zegge in Vlaanderen bijna uitsluitend op kalkrijke bodems voorkomt, is ze er niet aan gebonden. In de Nederlandse duinen staat ze ook op zwak zure bodems. Dat is eveneens waargenomen in de ontkalkte binnenduinen van Middelkerke (Schuddebeurze) en Adinkerke (Cabour), waar drienervige zegge tussen overwegend kalkmijdende soorten groeit. Doordat drienervige zegge over lange wortelstokken beschikt die tot aan de grondwatertafel reiken, kan ze ook op drogere locaties standhouden.