Waterpunge

Samolus valerandi

Habitat: 

Waterpunge komt met sterk fluctuerende populaties voor in pionierssituaties op relatief voedselarme tot matig voedselrijke, natte, vaak min of meer brakke, zandige tot kleiige, vaak wat venige bodems, zoals periodiek overstroomde duinpannen, oeverzones van sloten, greppels en laagten in de weidegebieden in de Polders, in en rond tijdelijke plassen op opgespoten terreinen, en dergelijke meer. Vaak verschijnt waterpunge na een verstoring of verjonging van de vegetatie. Het is een soort die plaatselijk vaak snel uitbreidt via zaad, maar die ook zeer snel weer verdwijnt omdat ze weinig competitief is.