Oeverkruid

Littorella uniflora

Habitat: 

Oeverkruid is een amfibische, lage rozetplant en een pionier van min of meer zandige, ondiepe plaatsen van vennen, die in de zomer kunnen droogvallen. Ook op iets diepere plaatsen kan de soort zich met uitlopers vegetatief handhaven. Oeverkruid bloeit enkel wanneer het substraat droogvalt. Zoals kleine biesvaren en waterlobelia is de soort gebonden aan venoevers met voldoende dynamiek, teweeggebracht door windwerking. Oeverkruid is niet bestand tegen zich opstapelend organisch materiaal. Het oppervlaktewater is zwak zuur en voedselarm, maar ook andere situaties zijn tijdelijk mogelijk. Het water is zeer zwak tot zwak gebufferd tegen verzuring. Bij verzuring heeft de plant te lijden onder de sterke concurrenten knolrus en waterveenmos (Sphagnum cuspidatum). Bij stikstofaanrijking kan oeverkruid zich meestal niet lang handhaven.