Sterrengoudmos

Campylium stellatum

Sterrengoudmos komt voor in uiteenlopende basenrijke, kalkrijke milieus zoals basenrijke duinvalleien van zeer uiteenlopende ouderdom, in trilvenen,  maar ook in blauwgrasland, kwelmoerasjes en vochtige heiden op leem. Dit mos is ook te vinden in kalkgraslanden en kalkrijke brongebieden.