Beemdooievaarsbek

Geranium pratense

Habitat: 

Beemdooievaarsbek is een lichtminnende soort die van nature vooral groeit in matig vochtige tot matig natte rivier- en beekbegeleidende graslanden (meersen of beemden) en lichte bossen. Gewoonlijk staat ze op lemige tot kleiige, licht zure tot kalkhoudende bodems op vrij voedselrijke standplaatsen. In Vlaanderen wordt de soort ook vaak aangetroffen op iets drogere plekken in een vertuinde of verstedelijkte context, langs allerlei infrastructuurlijnen (zoals dijken, wegen en spoorwegbermen) en in stinsenmilieus (zoals landgoederen en parken).