Veldsalie

Salvia pratensis

Beschrijving: 

Veldsalie is een middelhoge voorzomerbloeier die soms nog een tweede bloei heeft in de nazomer. De plant heeft een krachtige wortelstok waar meerdere forse rozetbladeren aan ontspruiten, met daarnaast bloeistengels met paarse bloemen en enkele stengelbladeren. Het is een inheemse plantensoort van ondermeer rivierbegeleidende graslanden waar ze bij voorkeur kiemt op molshopen. De bloemen worden volop bezocht door bijtjes en hommels.

Beheer: 

Veldsalie behoeft weinig beheer, de soort is winterhard.

Habitat: 

Veldsalie is een soort van droge tot vochtige, voedselarme tot matig voedselrijke graslanden op kalkhoudende bodems. Ze geeft de voorkeur aan zonnige standplaatsen. In Vlaanderen is het een typische soort van de dijkgraslanden langs de Maas. Ze staat er samen met andere kenmerkende soorten van stroomdalgraslanden zoals kleine pimpernel, zachte haver, knolboterbloem, echte kruisdistel en geel walstro (VAN LOOY & DE BLUST 1998). Ze staat echter ook op kalkhellingen.