Sint-janskruid

Hypericum perforatum

Habitat: 

Sint-Janskruid groeit in een breed spectrum van biotopen. Het betreft meestal grazige vegetaties op voedselarme tot matig voedselrijke, droge standplaatsen. De plant groeit op allerlei ruderale terreinen, op spoorwegterreinen, in wegbermen, in kanaal- en rivierbermen, langs houtkanten en in open plekken in struwelen en bossen.