Eekhoorngras

Vulpia bromoides

Habitat: 

Eekhoorngras is een eenjarige soort van open graslanden, droge wegbermen, heiden, braakland en kalkarme duinen. Het gaat daarbij om tamelijk open vegetaties op droge, voedselarme tot matig voedselrijke, vaak zandige bodem, meestal op sterk door de zon beschenen plaatsen of op zuidelijk gerichte hellingen. De soort kan op gronden met sterk uiteenlopende zuurgraad staan. Ze kan verder ook voorkomen op uiteenlopende stenige standplaatsen, bijvoorbeeld op muren, in steengroeven, langs spoorwegen en tussen plaveistenen.