Dicht havikskruid

Hieracium lachenalii

Habitat: 

Dicht havikskruid is in Vlaanderen een zoomsoort van vooral matig zure tot neutrale, iets vochtige zand-, zandleem- en leembodems. In Wallonië komt de soort opvallend vaak voor in kalkrijke streken. Van de andere soorten havikskruid die in Vlaanderen in zomen groeien (namelijk scherm-, stijf en boshavikskruid) is dicht havikskruid de soort met de meest uitgesproken voorkeur voor lemige bodems. Meestal groeit ze aan de rand van eikenbeukenbossen, hoewel er in Vlaanderen bijzonder weinig precieze gegevens zijn over de vegetatietypes waarin deze soort voorkomt (ZWAENEPOEL & HOFFMANN 2004).