Ruige zegge

Carex hirta

Habitat: 

Ruige zegge groeit op natte tot vochtige bodems op matig tot zeer voedselrijke plaatsen. Het is een graslandplant die gemakkelijk verstoring en wisselende milieuomstandigheden doorstaat. De soort komt dan ook zeer veel voor in relatief onstabiele milieus, zoals wegbermen, rivier- en kanaalbermen en braakliggende terreinen. Verder komt ze voor in graslanden waar het beheer niet stabiel is (bv. met een afwisseling van hooien en beweiden).