Akkerkers

Rorippa sylvestris

Habitat: 

Akkerkers is van nature vooral een pionier van droogvallende rivieroevers, die zich in de loop van de twintigste eeuw sterk verbreid heeft op akkers, langs kanaalbermen en op andere natte, ruderale terreinen. Langs de Grensmaas staat de soort nog in haar natuurlijke biotoop. Normaal gedijt ze op voedselrijke standplaatsen op een natte tot vochtige bodem.