Duinriet of Gewoon struisriet

Calamagrostis epigejos

Habitat: 

Duinriet of Gewoon struisriet is een soort die in een vrij brede waaier van biotopen voorkomt. De soort staat zowel in graslanden en ruigten als in de ondergroei van open bossen en struwelen. Ze groeit op vochtige tot droge, zwak zure tot basische bodems. Ze heeft wel een voorkeur voor matig voedselarme bodems. Op leem of klei groeit duinriet duidelijk minder goed.