Zaagblad

Serratula tinctoria

Habitat: 

In het geheel van het areaal is zaagblad te vinden in een brede waaier van biotopen. In Vlaanderen moet de soort vooral worden gezocht in gradiëntrijke mozaïeklandschappen met bossen en graslanden op zure, voedselarme, lemige tot kleiige bodems. Daar groeit ze vooral in schrale of niet te sterk verruigde bermen met een extensief maairegime langs bosranden of weilandgreppels, of langs holle wegen. Vooral vroeger werd zaagblad soms gevonden in vochtige graslanden en heiden, milieus waar het elders in Europa tot vandaag geregeld wordt aangetroffen. Zaagblad geldt als een goede indicatorsoort voor milieus met interessante plantensoorten en vegetaties.