Echte guldenroede

Solidago virgaurea

Habitat: 

Echte guldenroede groeit graag op matig voedselarme, eerder droge, zandige tot lemige gronden met een eerder matig verterende strooisellaag. Men vindt de soort hoofdzakelijk op licht zure bodems, minder vaak ook op neutrale tot kalkhoudende bodems. Echte guldenroede gedijt zowel in de halfschaduw van niet te donkere bossen en bosranden als in lichtrijkere vegetaties op kapvlakten, in lichte ruigten, op droge heiden, in heischrale graslanden en bermen enz. De soort heeft een tamelijk sterke binding met oud bos of met oude heischrale graslanden en heiden.