Rietzwenkgras

Festuca arundinacea

Habitat: 

Rietzwenkgras komt voor in (verruigde) graslanden, wegbermen en zoomvegetaties. De soort groeit op de meeste bodemtypes, maar wordt in Vlaanderen slechts als dominante grassoort aangetroffen op van nature rijkere en basenrijke bodems (vooral op klei, soms op leem). In poldergraslanden is het frequent dominant. Rietzwenkgras komt vooral voor op vochthoudende bodems, maar wordt zowel op drogere als nattere bodemtypes gevonden.