Knolrus

Juncus bulbosus

Habitat: 

Knolrus is een amfibische en zeer veelvormige plant, die doorgaans groeit op zandige tot lemige oevers van vennen of sloten, al of niet met een organische laag (bezinksel) bovenop de minerale ondergrond. De soort heeft een voorkeur voor zure vennen met duidelijke seizoenale waterschommelingen, liefst rijk aan opgelost koolstofdioxide. Ze is aangepast aan de opname van ammonium en koolstofdioxide uit het oppervlaktewater via stengel en bladeren (SCHUURKES et al. 1986). Die stoffen nemen toe in het oppervlaktewater in tijden van ammoniakdepositie en de daaruit resulterende verzuring. Bij verzuring is de soort dan ook een competitieve dominant. Thans komt knolrus voor in vennen met vrij uiteenlopende water- en bodemchemie: ook in circumneutraal, zwak gebufferd water wordt knolrus aangetroffen, ook al vormt de plant alleen hoge bedekkingen in de zuurste wateren.