Moerashertshooi

Hypericum elodes

Habitat: 

Moerashertshooi is een amfibische soort die vooral aan venoevers voorkomt. Met haar uitlopers kan ze indien de omstandigheden optimaal zijn grote, drijvende matten vormen vanaf de rand van het water. De bodem mag niet te voedselrijk zijn. Een organische toplaag op de zandige ondergrond wordt getolereerd indien de bodem niet te lang droogvalt en dus mineraliseert en te voedselrijk wordt. De soort wordt het meest aangetroffen aan fosfaatarm, zwak zuur oppervlaktewater. Moerashertshooi is een pionier van venoevers, die gemakkelijk kan kiemen uit zaadbanken na plagwerken. De soort houdt daarna echter alleen stand indien aan de milieuvereisten voldaan is. Geregeld komt de plant samen voor met zeldzaamheden als oeverkruid, veelstengelige waterbies, vlottende bies en ook egelboterbloem. Onder voedselrijkere omstandigheden, of bij verzuring, wordt moerashertshooi verdrongen door moerasplanten als gewone waternavel, moerasstruisgras, pitrus, riet en knolrus.