Veelstengelige waterbies

Eleocharis multicaulis

Habitat: 

Veelstengelige waterbies is een amfibische soort van droogvallende venoevers, waar ze vrij forse pollen kan vormen. De plant is redelijk kieskeurig wat bodemen waterkwaliteit betreft en die optimale toestand is tegenwoordig vaak alleen te vinden in de Kempen. Het gaat om zuur, voedselarm water met veelal geen of een geringe zuurbuffering. De soort geeft de voorkeur aan een grofzandige bodem binnen wortelbereik, met daarboven een organische laag. ln een dergelijk milieu bereikt ze ook de hoogste bedekkingen. De vaak aanwezige organische laag wijst erop dat ze geen echte pionierssoort ís, maar haar plaats heeft in het verlandingsproces. Ze kan echter snel verdwijnen wanneer de voedselrijkdom zo hoog is dat grotere moerasplanten het touw overnemen. In zo'n situatie biedt enkel een beheersmaatregel als plaggen of maaien soelaas (RUYSSCHAERT 2002).