Zeegroene muur

Stellaria palustris

Habitat: 

Zeegroene muur is een soort van natte hooilanden en verlandingsvegetaties, voornamelijk op venige, matig voedselrijke bodems. Zeegroene muur komt hoofdzakelijk voor in traditioneel hooiland, in beperktere mate in beweid grasland en vaak ook in niet beheerde randjes langs sloten.