Blaaszegge

Carex vesicaria

Habitat: 

Blaaszegge komt voor in natte graslanden, ruigten en diverse types moerassen, met nogal uiteenlopende kenmerken en vegetatiesamenstelling. De gemeenschappelijke milieukenmerken lijken vooral de mineralen- of basenrijkdom te zijn, die vaak te danken is aan kwel. Blaaszegge mijdt, in tegenstelling tot snavelzegge, (licht) brakke milieus niet. Blaaszegge komt het meest voor op zandbodems, waar de kwel enigszins de voedselarmoede van dat bodemtype compenseert. Op meer voedselrijke bodems (klei bijvoorbeeld) is kwel wellicht minder noodzakelijk. Blaaszegge is tamelijk gevoelig voor begrazing en in iets mindere mate voor maaien. De plant kan tijdelijk domineren op plaatsen waar het beheer achterwege blijft.