Zompzegge

Carex canescens

Habitat: 

Zompzegge is een soort van matig voedselarme tot voedselarme laagveenmoerassen op de overgang van zand naar veen. Dikwijls betreft het schraal en voedselarm, moerassig grasland op een venige of sterk humeuze bodem. Daarnaast wordt de soort gevonden langs venoevers, in depressies in heiden en in veenputjes met redelijk mineralenrijk, licht gebufferd water. Ook veenmostrilvenen vormen een belangrijke groeiplaats. De standplaats is steeds zeer nat, met een vrij stabiele waterstand die net onder het maaiveld zit. Ook korte of langdurige overstromingen worden goed verdragen. De bodem bestaat uit veen of een venig mineraal substraat. Bij een lichte eutrofiëring houdt zompzegge stand, maar bij een verdere verrijking van de standplaats verdwijnt de soort. Ook bij verdere verzuring door stagnatie van regenwater in een kleine zeggenvegetatie in het laagveen gaat de soort achteruit.