Waterscheerling

Cicuta virosa

Habitat: 

Waterscheerling is een forse moerasplant die groeit op venige, zuurstofarme, bodems, in zoete tot zeer zwak brakke, vrij voedselrijke milieus. In laagveengebieden speelt de soort een belangrijke rol bij de vorming van drijftillen in de verlanding van ondiepe, gebufferde, matig voedselrijke tot voedselrijke plassen. Verder is ze ook te vinden als oeverplant en sporadisch in elzenbroek of rietland. Bij eutrofiëring van voedselarme situaties kan de soort voet aan de grond krijgen, maar te sterke aanrijking met nutriënten werkt uiteindelijk nadelig.