Moerasviooltje

Viola palustris

Habitat: 

Moerasviooltje is een typische soort van voedselarme laagvenen. Ze komt voor in venige verlandingssituaties, natte, schrale, graslanden op zwak zure bodems (onder andere in blauwgraslanden) en in de ondergroei van voedselarme wilgen- en berkenbroekbossen.