Hartbladig puntmos

Calliergon cordifolium

Hartbladig puntmos groeit bij voorkeur op moerassige natte plekken in broekbos, vochtig grasland en rietland op venige bodem. De soort komt vooral voor in duinvalleien, beekdalen en laagveengebieden. De soort doorstaat lichte eutrofiëring beter dan veel andere mossen van moerassen en is dan ook nog vrij algemeen in de genoemde gebieden.