BWK: Vochtig wilgenstruweel op voedselrijke bodem (sf)

BWK-codes: sf

Onder sf beschouwen we alle natte tot vochtige voedselrijke struwelen gedomineerd door wilgen. Ze worden gekarakteriseerd door een jaarrond hoge grondwatertafel, in de winter vaak tot boven het maaiveld. De kruidlaag van als sf gekarteerde struwelen bestaat uit moerasplanten en is meestal vrij soortenarm. Soms zijn de struwelen (deels) vegetatieloos. De best ontwikkelde voorbeelden vinden we terug in de uiterwaarden en op natte tot zeer natte alluviale bodems waar de wilgenstruwelen frequent tot minder frequent overstromen.