Kale jonker

Cirsium palustre

Habitat: 

Kale jonker is een soort van natte, niet of weinig bemeste graslanden en de verruigings- of bebossingsstadia hiervan. Kale jonker komt voor op alle bodemtexturen, met uitzondering van zeeklei. De soort groeit zowel op zure als op basische standplaatsen en gedijt zowel onder hooi- en begrazingsbeheer, als in verruigde situaties.