Grenswaarde

Maximaal aanvaardbaar niveau

Definitie: 

De grenswaarde geeft aan tot hoever de aanwezigheid van stoffen of fysische verschijnselen aanvaardbaar worden geacht. Bij overschrijding van deze waarde moeten maatregelen worden genomen. De grenswaarde voor een bepaalde stof wordt in het milieubeleid voor langere termijn vastgelegd.