Bloedzuring

Rumex sanguineus

Habitat: 

Van bloedzuring bestaat een anthocyaanrijke vorm met paarsrode bladnervatuur en bladsteel, die vooral bij de jonge bladeren goed zichtbaar is. Normaal zijn de bladnerven groen. Planten met 'bloedrode' nerven worden als bladgroente gekweekt: men vindt ze wel eens verwilderd in de buurt van moestuinen. Bloedzuring groeit gewoonlijk in niet te donker vallei- en bronbos op een vochtige tot natte, lemig-kleiige tot zandig-kleiige, humeuze en voedselrijke bodem. Het is een halfschaduwplant die zonnige standplaatsen schuwt. Qua zuurgraad heeft de soort een voorkeur voor vrijwel neutrale tot licht kalkrijke bodems. Langs natte bospaden kan men deze zuring soms in grote aantallen aantreffen op plekken waar de ondergrond door betreding sterk verdicht is. Buiten het bos komt de soort eerder zelden voor, nog het meest langs wat bredere houtkanten of in ruderale vegetaties langs wegen op gecompacteerde natte gronden.