Grote keverorchis

Listera ovata

Habitat: 

Grote keverorchis groeit in loofbossen, bosranden, vochtige weiden en hellinggraslanden, zowel in (half)schaduw als in volle zon. Belangrijk daarbij is dat de bodem voldoende basenrijk is. Op zure bodems ontbreekt de soort. Eenbes begeleidt dikwijls grote keverorchis in vochtige bronbossen. In de duinen groeit grote keverochis ook in vochtige duinpannen.